Základní škola Břidličná, okres Bruntál

ŠVP - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠVP ZŠ Břidličná 1. - 8. ročník

1. ÚVOD

 

 

 

 

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 

 

 

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

 

 

 

4. UČEBNÍ PLÁNY

 

 

 

5. UČEBNÍ OSNOVY

 

 

 

 

 

 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST - 2.STUPEŇ

PŘEDMĚT

 

9.ročník

 Jazyk

Český jazyk a literatura

ČJ2

ČJ29

 a jazyková komunikace

Anglický jazyk

AJ

AJ9

 Matematika a její aplikace

Matematika

Ma

Ma9

 Informatika a kom. technologie

Informatika

Inf

Inf9

 Člověk

Dějepis

Dě9

 a společnost

Občanská výchova

OV

OV9

 

Fyzika

Fy

Fy9

 Člověk

Chemie

Ch

Ch9

 a příroda

Přírodopis

Př9

 

Zeměpis

Ze

Ze9

 Umění a kultura

Hudební výchova

HV

HV9

 

Výtvarná výchova

VV

VV9

 Člověk a zdraví

Tělesná výchova

TV

TV9

 

Výchova ke zdraví

VkZ

x

 Člověk a svět práce

Praktické činnosti

 

     - Práce s technickými materiály PsTM x

 

     - Příprava pokrmů PřPo x

 

     - Volba povolání VoP VoP9

 

     - Pěstitelství x

 Volitelné předměty

Předměty dle nabídky:

 

     - Seminář ze zeměpisu

SzZ

x

 

     - Práce s počítačem PsPo  x

 

     - Environmentální výchova EVO EVO9

 

     - Druhý cizí jazyk NJ9

 

6. HODNOCENÍ