Základní škola Břidličná, okres Bruntál

ŠVP - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

1. ÚVOD

 

 

 

 

 

 

 

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 

 

 

 

 

 

 

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

 

 

 

 

 

 

 

4. UČEBNÍ PLÁNY

 

 

 

 

 

 

 

5. UČEBNÍ OSNOVY

 

 

 

 

 

 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST - 1.STUPEŇ

PŘEDMĚT

 

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

5.ročník

 Jazyk

Český jazyk

ČJ1

ČJ11

ČJ12

ČJ13

ČJ14

ČJ15

 a jazyková komunikace

Anglický jazyk

AJ

x

x

AJ3

AJ4

AJ5

 Matematika a její aplikace

Matematika

Ma

Ma1

Ma2

Ma3

Ma4

Ma5

 Informatika a kom. technologie

Informatika

Inf

x

x

x

x

Inf5

 

Prvouka

Prv

Prv1

Prv2

Prv3

x

x

 Člověk a jeho svět

Přírodověda

Přv

x

x

x

Přv4

Přv5

 

Vlastivěda

Vl

x

x

x

Vl4

Vl5

 Umění a kultura

Hudební výchova

HV

HV1

HV2

HV3

HV4

HV5

 

Výtvarná výchova

VV

VV1

VV2

VV3

VV4

VV5

 Člověk a zdraví

Tělesná výchova

TV

TV1

TV2

TV3

TV4

TV5

 Člověk a svět práce

Pracovní výchova

PV

PV1

PV2

PV3

PV4

PV5

 

 

 

 

 

 

 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST - 2.STUPEŇ

PŘEDMĚT

 

6.ročník

7.ročník

8.ročník

9.ročník

 

 Jazyk

Český jazyk a literatura

ČJ2

ČJ26

ČJ27

ČJ28

ČJ29

 

 a jazyková komunikace

Anglický jazyk

AJ

AJ6

AJ7

AJ8

AJ9

 

 Matematika a její aplikace

Matematika

Ma

Ma6

Ma7

Ma8

Ma9

 

 Informatika a kom. technologie

Informatika

Inf

Inf6

x

x

Inf9

 

 Člověk

Dějepis

Dě6

Dě7

Dě8

Dě9

 

 a společnost

Občanská výchova

OV

OV6

OV7

OV8

OV9

 

 

Fyzika

Fy

Fy6

Fy7

Fy8

Fy9

 

 Člověk

Chemie

Ch

x

x

Ch8

Ch9

 

 a příroda

Přírodopis

Př6

Př7

Př8

Př9

 

 

Zeměpis

Ze

Ze6

Ze7

Ze8

Ze9

 

 Umění a kultura

Hudební výchova

HV

HV6

HV7

HV8

HV9

 

 

Výtvarná výchova

VV

VV6

VV7

VV8

VV9

 

 Člověk a zdraví

Tělesná výchova

TV

TV6

TV7

TV8

TV9

 

 

Výchova ke zdraví

VkZ

VkZ6-8

VkZ6-8

VkZ6-8

x

 

 Člověk a svět práce

Praktické činnosti

 

 

     - Práce s technickými materiály PsTM PsTM6 PsTM7 PsTM8 x  

 

     - Příprava pokrmů PřPo PřPo6-8 PřPo6-8 PřPo6-8 x  

 

     - Volba povolání VoP x x x VoP9  

 

     - Pěstitelství Pě6 x x x  

 Volitelné předměty

Předměty dle nabídky:

 

 

     - Seminář ze zeměpisu

SzZ

x

SzZ7

SzZ8

x

 

 

     - Práce s počítačem PsPo x PsPo7-8 PsPo7-8  x

 

     - Environmentální výchova EVO x x x EVO9  

 

     - Druhý cizí jazyk x NJ7 NJ8 NJ9  

 

6. HODNOCENÍ